Snowboarding, Ski, Bike & MoreΧωρίζεις; Ενημερώσου πρώτα!

0
Posted Νοεμβρίου 30, 2012 by Sermo in LAWYER ADVICES
man woman hands holding broken heart

ΤΟ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2 του Νόμου 4055/2012, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 2η Απριλίου 2012, καταργείται η χρονοβόρα διαδικασία των δύο συζητήσεων.Το συναινετικό διαζύγιο ολοκληρώνεται πλέον σε μία μόνο δικάσιμο ενώπιον του αρμόδιου Μονομελούς Πρωτοδικείου (και όχι σε 2 συζητήσεις που απείχαν μεταξύ τους 6 μήνες όπως ίσχυε πριν), ενώ η δικαστική απόφαση εκδίδεται σε περίπου 1 εβδομάδα με 3 μήνες μετά τη δικάσιμο (ο χρόνος έκδοσης ποικίλει ανάλογα με τον φόρτο εργασίας των Δικαστηρίων κάθε περιοχής).

Ο ελάχιστος χρόνος διάρκειας του γάμου, που απαιτείται προκειμένου οι σύζυγοι να μπορούν να ζητήσουν συναινετικό διαζύγιο, μειώνεται από έναν χρόνο σε έξι μήνες. Είναι αδιάφορο το αν ο γάμος είναι πολιτικός ή θρησκευτικός.

Οι σύζυγοι μπορούν να έχουν τον ίδιο δικηγόρο από κοινού ή ο καθένας τον δικό του. Με το νέο σύστημα συναινετικού διαζυγίου ερωτάται συχνά από το δικαστήριο ή τον Πρόεδρο το αν θα επιβληθεί η χρήση ενός ή δύο δικηγόρων. Ο κάθε σύζυγος εμφανίζεται στο δικαστήριο μαζί με τον δικηγόρο του, διαφορετικά κάνει ένα συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο στον δικηγόρο του (που ισχύει για έναν μήνα) ώστε να παρασταθεί μόνο ο τελευταίος.

Μαζί με την αίτηση διαζυγίου κατατίθεται καιέγγραφη συμφωνία των συζύγων για τη λύση του γάμου τους (η οποία συντάσσεται από δικηγόρο/ους και υπογράφεται από τα 2 μέρη), ενώ,στην περίπτωση που υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάμος απαιτείται και έγγραφη συμφωνία των συζύγων που να ρυθμίζει την επιμέλεια των τέκνων και την επικοινωνία με αυτά (προαιρετικά και για τη διατροφή τους).

Η απόφαση του δικαστηρίου που αφορά στην επιμέλεια, επικοινωνία και διατροφή των ανήλικων τέκνων αποτελεί εκτελεστό τίτλο (έχει δηλαδή ισχύ δικαστικής απόφασης και μπορεί πχ. ο δικαιούχος της διατροφής να προβεί σε κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων του υπόχρεου για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του).

Μόλις η απόφαση που εκδοθεί γίνει αμετάκλητη (απρόσβλητη από ένδικα μέσα), ο δικηγόρος συγκεντρώνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα υποβάλλει στον Εισαγγελέα. Από εκεί ελέγχονται και διαβιβάζονται στην αρμόδια Μητρόπολη (εφόσον ο γάμος είναι θρησκευτικός), προκειμένου να γίνει η πνευματική λύση του γάμου. Κατόπιν τούτου, μπορεί ο κάθε σύζυγος ατομικά ή διά μέσω δικηγόρου να μεταβεί με τα απαραίτητα έγγραφα στο αρμόδιο Ληξιαρχείο και Δημοτολόγιο και να αλλάξει την προσωπική του κατάσταση από «έγγαμος» σε «άγαμος», ενώ δεν πρέπει να αμελείται η σχετική δήλωση αλλαγής και στην Εφορία και άλλες δημόσιες αρχές.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  • Ληξιαρχική πράξη γάμου.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.  
  • Επικυρωμένα αντίγραφα ταυτοτήτων
  • Έγγραφη συμφωνία των συζύγωνγια τη λύση του γάμου τους (συντάσσεται συνήθως από το δικηγόρο).
  • Ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο εκδιδόμενο κατά τον τελευταίο μήνα πριν την έγγραφη συμφωνία λύσης του γάμου και τη δικάσιμο.
  • Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, ληξιαρχική πράξη γεννήσεώς τους.
  • Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα απαιτείται κι έγγραφη συμφωνία που να ρυθμίζει την επιμέλεια, την επικοινωνία και (προαιρετικά) τη διατροφή τους

 

Ο ΙΣΧΥΡΟΣ ΚΛΟΝΙΣΜΟΣ

Ακόμα και όταν ο ένας σύζυγος αρνείται να δώσει διαζύγιο, μπορεί να το ζητήσει ο άλλος, όταν οι μεταξύ τους σχέσεις έχουν κλονισθεί τόσο ισχυρά, από λόγο που αφορά το πρόσωπο του άλλου ή και των δύο συζύγων, ώστε βάσιμα η εξακολούθηση της έγγαμης σχέσης να είναι αφόρητη για κάποιον από αυτούς.

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις κλονιστικών γεγονότων του έγγαμου βίου είναι η απιστία, η διγαμία, η εγκατάλειψη του ενός συζύγου, η επιβουλή της ζωής, ψυχικές ανωμαλίες, ασυμβίβαστοι χαρακτήρες, ζηλότυπη συμπεριφορά, διαφορά μόρφωσης- ενδιαφερόντων- κοινωνικής θέσης, μεγάλη διαφορά ηλικίας, παραμέληση φροντίδας του νοικοκυριού και των τέκνων, άρνηση τεκνοποιίας, περίεργα σεξουαλικά γούστα ή εκούσια αποχή, εγκληματική δραστηριότητα, σπάταλη ζωή και καταχρήσεις, παίγνια, χρήση ουσιών και ύποπτες συναναστροφές, ερωτική αλληλογραφία, συνεχής ανάρμοστη συμπεριφορά στους ή από τους συγγενείς του άλλου, ψυχολογική και σωματική βία, αεργία, ομοφυλοφιλικές σχέσεις, συνεχής αδιαφορία κλπ. Τα ανωτέρω γεγονότα είναι μαχητά τεκμήρια, χωρεί δηλαδή ανταπόδειξη.

Ο σύζυγος που επιθυμεί τη λύση του γάμου καταθέτει αγωγή εναντίον του συντρόφου του, αλλά αυτή η διαδικασία – σε αντίθεση με το συναινετικό διαζύγιο- είναι πιο χρονοβόρα και μπορεί να πάρει περίπου από 1 έως 3 χρόνια μέχρι να εκδοθεί απόφαση (αυτό εξαρτάται από τον φόρτο εργασίας των δικαστηρίων της κάθε πόλης και από το εάν ο αντίδικος θα ζητήσει αναβολή), ενώ αν ασκηθούν μετά την έκδοση απόφασης ένδικα μέσα (έφεση, αναίρεση κλπ) σαφώς η ολοκλήρωση της διαδικασίας θα διαρκέσει περισσότερο.

 

Η ΔΙΕΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Οποιοσδήποτε από τους συζύγους επιθυμεί, μπορεί να ασκήσει αγωγή διαζυγίου κατά του άλλου, εφόσον τελούν σε συνεχή διάσταση επί τουλάχιστον 2 χρόνια (η συμπλήρωση του χρόνου κρίνεται συνήθως κατά τη συζήτηση της αγωγής στο ακροατήριο). Η διετής διάσταση αποτελεί αμάχητο τεκμήριο για τον κλονισμό του γάμου, δηλαδή δεν μπορεί ο εναγόμενος σύζυγος να αποδείξει ότι από την διετή διάσταση δεν προήλθε ισχυρός κλονισμός της έγγαμης σχέσης. Αποτελεί απόλυτο λόγο διαζυγίου, καθότι το δικαστήριο ερευνά μόνο το αν έχει συμπληρωθεί διετία από την αρχή της διάστασης και όχι το πώς επέδρασε αυτή στην σχέση των συζύγων.

Διάσταση είναι η φυσική (μη συγκατοίκηση, έλλειψη κοινών εμφανίσεων στην κοινωνική ζωή) και ψυχική απομάκρυνση του ενός συζύγου από τον άλλον με σκοπό να μην έχουν πλέον κοινό βίο. Κρισιμότερο είναι το βουλητικό στοιχείο, η θέληση δηλαδή (έστω και του ενός) να διασπάσει την έγγαμη συμβίωση. Ενδέχεται δηλαδή, να συμβιώνουν μεν, αλλά σε διαφορετικά δωμάτια και χωρίς να έχουν σωματική και συναισθηματική επαφή, ζώντας σαν δύο ξένοι στο ίδιο σπίτι, ή να εμφανίζονται ως ζεύγος σε κοινωνικές εκδηλώσεις «για τα μάτια του κόσμου», όντας όμως ψυχικά αποξενωμένοι. Είναι αδιάφορο εάν ένας από τους δύο επιθυμεί την επανένωση με τον άλλο σύζυγο.

Οι σύζυγοι πρέπει να βρίσκονται συνεχώς σε διάσταση χωρίς να αποκαθιστούν για μεγάλο διάστημα τη σχέση τους, γιατί έτσι η διετία διακόπτεται και ξεκινά πάλι από την επόμενη διάσταση. Η συμπλήρωση της διετίας δεν εμποδίζεται όμως από μικρές διακοπές που έγιναν ως προσπάθεια αποκατάστασης των σχέσεων ανάμεσα στους συζύγους.

Η διαδικασία αυτή του διαζυγίου είναι παρόμοια με το διαζύγιο λόγω ισχυρού κλονισμού (βλ. ανωτέρω).

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Εφόσον υπάρξει διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης και ανεξαρτήτως του αν έχει κινηθεί διαδικασία διαζυγίου, καθένας από τους δύο συζύγους δικαιούται να ζητήσει από το Δικαστήριο με ασφαλιστικά μέτρα (σε πρώτη φάση και υπό προϋποθέσεις), την προσωρινή ρύθμιση των συζυγικών σχέσεων  ή των σχέσεων γονέων και τέκνων, δηλαδή την μετοίκηση ενός εκ των συζύγων από την οικογενειακή στέγη, την κατανομή της χρήσης των κινητών πραγμάτων εντός της οικίας, την επιδίκαση διατροφής για τον ίδιο και τα τέκνα του, την ρύθμιση της επιμέλειας των ανήλικων τέκνων και της επικοινωνίας με αυτά. Υπό προϋποθέσεις, επίσης, ανακύπτουν γενικά ζητήματα περιουσιακής φύσεως, όπως αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα.

Μαριάννα Ι. Περίδου

Δικηγόρος παρ’ Εφέταις / L.L.M. στο Αστικό και Αστικό Δικονομικό Δίκαιο Δ.Π.Θ.

 

 


0 CommentsBe the first to comment!


Leave a Response

(required)Return to Top ▲Return to Top ▲