Snowboarding, Ski, Bike & MoreΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ (ΑΝΑΝΕΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ΑΠΩΛΕΙΑ/ΚΛΟΠΗ)

0
Posted Δεκεμβρίου 29, 2012 by Lampridis Athanasios in LAWYER ADVICES
DIABATHRIO(PSITHIROI)

Από 26/8/2006, τα Ελληνικά διαβατήρια φέρουν ενσωματωμένο μικροσκοπικό chip με βιομετρικά δεδομένα, όπως απαιτείται από τις τελευταίες προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από 1.1.2007 ισχύουν μόνον τα νέα διαβατήρια, που έχουν εκδοθεί από την Διεύθυνση Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Προσέρχεστε αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα (γραφείο διαβατηρίων) του τόπου κατοικίας σας.

Α. αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (εκτυπώνεται στα Γραφεία Υποδοχής Αιτημάτων), στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει υπεύθυνα εάν έχει καταδικασθεί ή ασκήθηκε σε βάρος του ποινική δίωξη ή παραπέμφθηκε σε δίκη για τα αδικήματα της περίπτωσης α”, παρ. 2, άρθρου 1 Π.Δ. 25/2004, καθώς και αν έχει κηρυχθεί ανυπότακτος ή λιποτάκτης ή εκκρεμεί σε βάρος του μέτρο απαγόρευσης εξόδου από τη Χώρα. Στην ίδια δήλωση καταχωρείται και η διεύθυνση κατοικίας του, καθώς και η ύπαρξη τυχόν ειδικών λόγων που επιτρέπουν την κατ” εξαίρεση χορήγηση διαβατηρίου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1 Π.Δ. 25/2004, συνυποβάλλοντας τυχόν πρόσθετα αποδεικτικά έγγραφα (προσωπικοί λόγοι/λόγοι υγείας). Επίσης δηλώνει εάν κατείχε διαβατήριο, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3103/2003, το οποίο απωλέσθη, εκλάπη ή ζητά την αντικατάστασή του. Μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση για ανανέωση, εάν το διαβατήριό σας πρόκειται να λήξει μέσα στους επόμενους 12 μήνες.

Β. αστυνομική ταυτότητα (ή πιστοποιητικό εγγραφής στα δημοτολόγια) και φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων της (προαιρετικά). Οι ανήλικοι κάτω των 12 καταθέτουν πιστοποιητικό εγγραφής στα δημοτολόγια, στο οποίο επικολλάται πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τους, με βεβαίωση ταυτοπροσωπίας.

Γ. πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία, ειδική για διαβατήριο.

Δ. παράβολο από την εφορία ποσού 84,40€.

Ε. το παλιό διαβατήριο

ΣΤ. βεβαίωση της αρχής (Αστυνομικής ή Προξενικής), με την οποία θα πιστοποιείται η δήλωση απώλειας ή κλοπής, καθώς και το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας έρευνας, όταν πρόκειται για έκδοση διαβατηρίου σε αντικατάσταση προηγούμενου κλαπέντος ή απολεσθέντος.

Όταν ο αιτών είναι ανήλικος, για την υποβολή των δικαιολογητικών απαιτείται πέραν αυτού και η αυτοπρόσωπη παρουσία του ασκούντα την επιμέλεια. Όταν η επιμέλεια ασκείται από τους δύο γονείς, αρκεί η αυτοπρόσωπη παρουσία του ενός και η έγγραφη συναίνεση του άλλου γονέα, του οποίου το ιδιόχειρο της υπογραφής βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρμόδια Διοικητική Αρχή. Όταν δεν μπορούν να παραστούν οι γονείς, για λόγους ανωτέρας βίας, παρίσταται οποιοσδήποτε συγγενής του ανηλίκου, ο οποίος εξουσιοδοτείται σχετικά από τον ένα γονέα, υποβάλλοντας και την έγγραφη συναίνεση του άλλου, του οποίου έχει βεβαιωθεί το ιδιόχειρο της υπογραφής. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η παροχή της εξουσιοδότησης ούτε της έγγραφης συναίνεσης, απαιτείται ο διορισμός επιτρόπου και τα δικαιολογητικά κατατίθενται από τα προβλεπόμενα στα άρθρα 1601 και 1602 Α.Κ. πρόσωπα κατά περίπτωση.

Σε περίπτωση αλλοδαπών ή κατοίκων εξωτερικού ισχύουν ειδικές διατάξεις.

Η ημερομηνία έκδοσης των υποβαλλομένων κατά περίπτωση δικαιολογητικών θα πρέπει να είναι του τελευταίου εξαμήνου (άρθρο 2 παρ.2, ΚΥΑ 3021/22/10), από την ημερομηνία υποβολής τους στις αρμόδιες υπηρεσίες παραλαβής.

Μαριάννα Ι. Περίδου

Δικηγόρος παρ’ Εφέταις / L.L.M. στο Αστικό και Αστικό Δικονομικό Δίκαιο Δ.Π.Θ.


0 CommentsBe the first to comment!


Leave a Response

(required)Return to Top ▲Return to Top ▲